Varmistettu alkutuotannon tuoteturvallisuus Laatuvastuu-tiloilla

Edistää merkittävästi salmonellan nollatoleranssia

Sikavan laatujärjestelmän mukainen salmonellaseuranta Laatuvastuu-tiloilla ylittää lakisääteisen tason Sikavan oman ohjelman mukaisesti. Lisäksi rehut on ostettava yrityksiltä, jotka ovat ETT ry:n ylläpitämällä Positiivilistalla. Listan sääntöjen mukaisesti yritykset tekevät vapaaehtoisia toimia salmonellariskin hallitsemiseksi. Suomessa on kansallinen salmonellavalvontaohjelma ja EU:ssa Suomi on saanut erivapauden vaatia salmonellatodistus ulkomailta tulevasta lihasta. ETT ry edellyttää näytteiden ottoa myös eläinten tuonnin yhteydessä. Salmonella on yksi Sikavan kansallisesti vastustettavista taudeista, jonka kliinisiä oireita seurataan jokaisella terveydenhuoltokäynnillä Laatuvastuu-tiloilla. Jokaiselta tilalta otetaan salmonellanäytteet Sikavaan liityttäessä. Porsastuotantotila ottaa salmonellanäytteet joka 5. vuosi tai useammin mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta. Salmonellan ennaltaehkäisemiseksi tilalla noudatetaan Eläintautien torjuntayhdistyksen ohjeita.

Kattava eläintautien ennaltaehkäisyohjelma

Laatuvastuu edellyttää vapautta taudeista, jotka ovat muissa maissa yleisiä eikä niitä kansallisenkaan viranomaisten toimesta meillä vastusteta. Laatuvastuu-tiloilla eläintaudeilta suojaudutaan ennaltaehkäisevästi ja niitä seurataan sairauksien oireiden ja tutkimuksien avulla Sikavan ohjeiden mukaisesti. Poikkeamatilanteissa ryhdytään taudin vaatimiin toimenpiteisiin kuten leviämisen estämiseen ja saneeraamiseen. Terveydenhuoltokäyntilomakkeelle on listattu sikojen tarttuvia tauteja, joiden esiintyvyyttä terveydenhuoltokäynnillä seurataan asteikolla ei esiinny, epäily tai todettu. Taudit luokitellaan vakavuusasteen ja leviämisherkkyyden mukaan. Teurastamo voi Sikavasta saatavan tiedon avulla ohjata eläinkuljetuksia siten, etteivät taudit leviä. Näillä toimilla on esimerkiksi porsasyskä (sikojen mykoplasma) saatu hävitettyä Suomesta.

Lääkekäyttötarpeen minimointi ja kontrolli

Lääkkeitä käytetään Laatuvastuu-tiloilla Sikavan terveydenhuoltosuunnitelman mukaisesti. Lääkkeiden käyttö merkitään järjestelmään, jolloin mm. teurastamot voivat seurata omien tilojensa lääkkeidenkäyttöä. Lääkkeitä käytetään vain eläinlääkärin toteamien sairauksien hoitoon ja sairastuneille yksilöille.

Lisäinformaatiota tiloilta jäljitettävyyteen

Laatuvastuu antaa myös lisäinformaatiota jäljitettävyyteen. Tilat ovat pääosin Sikava-sopimustiloja. Järjestelmässä seurataan tilan luokitusta aktiivisesti ja reaaliaikaisesti. Poikkeamiin reagoidaan. Esimerkiksi, jos sikatila ei täytä kansallisen tason ehtoja, laskee pitopaikan luokka perustasolle pois Sikavan kansallisesta tasosta. Lihatalot tietävät, mihin lihaeriin on kultakin tilalta toimitettu eläimiä. Mahdollisen poikkeamaan tilalla voidaan puuttua ja niihin tuote-eriin/lopputuotteisiin voidaan kohdistaa takaisinveto, joihin on liharaaka-aineena käytetty poikkeamatilan liharaaka-ainetta.

Sivusto on saanut Euroopan unionin ja Suomen valtion rahoitusta.