Primärproduktionens produktsäkerhet är säkrad på gårdarna vilka omfattas av Kvalitetsansvar

Befrämjar märkbart nolltoleransen av salmonella

Monitoreringen av salmonella i enlighet med Sikavas kvalitetssystem och Sikavas program för Kvalitetsansvar-gårdarna är högre än den lagstadgade nivån. Fodret måste dessutom införskaffas från företag vilka är upptagna i ETT rf:s Positivlistan. I enlighet med förteckningens regler vidtar företagen frivilliga åtgärder för att kontrollera salmonellarisken. Finland har ett nationellt salmonellakontrollprogram och inom EU har Finland dispens att kräva salmonellacertifikat på kött som härstammar från utlandet. ETT rf förutsätter provtagning även i samband med import av djur. Salmonella är en av de sjukdomarna som på nationell nivå bekämpas med hjälp av Sikava. De kliniska symptomen monitoreras under varje hälsovårdsvistelse på Kvalitetsansvar-gårdarna. Vi kan garantera att grisarna är fria från samtliga salmonella serotyper.Varje gård som ansluter sig till Sikava utsätts för salmonellaprover. En gård med grisuppfödning ger salmonellaprov vart femte år eller oftare vid behov. För att förebygga salmonella följes ETT rf:s direktiv på gårdarna.

Ett omfattande förebyggande program mot djursjukdomar

Kvalitetsansvar förutsätter frihet från sjukdomar vilka är allmänna i övriga länder och som inte heller bekämpas hos oss av de nationella myndigheterna. På Kvalitetsansvar-gårdarna bekämpas djursjukdomar i förebyggande syfte och djurens sjukdomar monitoreras och undersöks i enlighet med direktiv från Sikava. I undantagsfall vidtar man de åtgärder sjukdomen kräver, såsom att hindra spridandet av sjukdomen och sanering. På hälsovårdsbesöksblanketten har antecknats sådana sjukdomar vilka smittar bland svin och de monitoreras under hälsovårdsvistelserna på en skala av förekommer ej, misstänks och konstaterats. Sjukdomarna klassificeras i enlighet med hur allvarligt fallet är och hur lätt sjukdomen sprids. Slakteriet kan med hjälp av informationen från Sikava styra djurtransporterna så att sjukdomarna inte sprids. Med hjälp av dessa åtgärder har man t.ex. utrotat grishosta (mykoplasma i svin) i Finland.

Minimering av medicinering samt medicinkontroll

Mediciner används på Kvalitetskontroll-gårdarna i enlighet med Sikavas hälsovårdsplan. Medicinbruket förs in i systemet så att t.ex. slakterierna kan följa med medicinbruket på de gårdar köttet härstammar från. Antibiotika används endast efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.

Tilläggsinformation från gårdarna främjar spårbarhet

Kvalitetsansvar ger även tilläggsinformation visavi spårbarhet. I huvudsak är gårdarna Sikava-avtalsgårdar. Systemet följer med gårdens klassificering aktivt i realtid och reagerar på avvikelser. Om svinfarmen t.ex. inte uppfyller de nationella kraven, sjunker gårdens klassificering till basnivån från Sikavas nationella nivå. Köttföretagen vet från vilka gårdar det levererats djur till vilket parti. Man kan vidta åtgärder vid eventuella avvikelser på gården och en eventuell tillbakadragning kan avgränsas till de produktpartier/slutprodukter vilka innehåller köttråvara från gården med avvikelse.

Sivusto on saanut Euroopan unionin ja Suomen valtion rahoitusta.