Djurens hälsa bland världens bästa

Systemet omfattar över 7000 hälsovårdsbesök per år

Grunden för verksamheten i Kvalitetsansvar är det frivilliga hälsovårdsprogrammet för svin och svingårdarnas hälsoklassificering Sikava, som är ett webbaserat kontrollsystem av hälsovården och fungerar under ETT rf. Med hjälp av Sikava monitoreras hur hälsovårdsprogrammet utfaller på Kvalitetsansvar-gårdar, hur hälsoklassificering utförs på svingårdar och informeras om aktuella angelägenheter. Svingården blir medlem i Sikava genom att ingå ett hälsovårdsavtal med veterinären. Veterinären utför de erforderliga hälsovårdsbesöken vilka registreras i Sikava. År 2012 utfördes över 7000 hälsovårdsbesök till gårdar tillhörande Sikava. Dessutom förbinder sig producenten att följa ETT rf:s direktiv angående bl.a. djurimport och införskaffandet av foder.

Minst tre hälsovårdsbesök per år på Sikava-gårdar

Hälsovårdsveterinären uträttar hälsovårsdsbesök till grisproduktionsgårdar minst fyra gånger om året och svinköttsgårdar minst en gång per uppfostringsparti. Systemet innefattar en hälsovårdsplan som uppdateras årligen. Planen omfattar sjukdomsskydd, plan på medicinbruk, vaccineringsplan samt anvisningar för nödvändiga provtagningar. Dessutom kontrolleras de mest centrala punkterna gällande hälsa, välmående och produktion.

Hälsovårdsbesöket omfattar en lista på 158 punkter

Hälsovårdsveterinären observerar under sitt besök omständigheterna, hälsan och välmåendet av Kvalitetsansvar-gårdens djur samt gårdens verksamhetsmetoder. På en grisproduktionsgård omfattar listan 158 punkter och på en svinköttsgård 60 punkter. Hälsovårdsveterinären eller Sikavasregisteransvariga matar in observationerna i systemet. ETT rf, köttfabrikerna och veterinärerna får på så sätt informationen om eventuella avvikelser på gården och kan vid behov ingripa.

Sivusto on saanut Euroopan unionin ja Suomen valtion rahoitusta.